info    06 20 90 00 87

Privacyverklaring

test-01-800-600

Steeds verschuift de horizon Gevestigd aan de Leliestraat 25 te Wormerveer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 

 

Functionaris gegevensbescherming van Steeds verschuift de horizon is Karen Hagg.
Zij is te bereiken via meeltoe


Persoonsgegevens die wij verwerken
Steeds verschuift de horizon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Straat

- Huisnummer

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Postcode

- Woonplaats

- Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@steedsverschuiftdehorizon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Steeds verschuift de horizon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het beantwoorden van jouw (aan)vraag

- Om goederen en diensten te kunnen leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Steeds verschuift de horizon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Steeds verschuift de horizon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steeds verschuift de horizon) tussen zit. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Steeds verschuift de horizon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia voor aanvraag informatie(voornaam en e-mailadres)
Deze gegevens worden bewaard zolang het contact gaande is en na afronding van het contact verwijderd.
Personalia voor aanschaf teksten of aanvraag begeleiding
Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, aangezien dit de wettelijke bewaartermijn van facturen van de Belastingdienst betreft.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Steeds verschuift de horizon verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Zij zal dit uitsluitend doen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Steeds verschuift de horizon gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Steeds verschuift de horizon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@steedsverschuiftdehorizon.nl
Steeds verschuift de horizon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Steeds verschuift de horizon is wettelijk verplicht om de door u verstrekte persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. 
Dit is om fiscale en administratieve redenen.

Steeds verschuift de horizon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@steedsverschuiftdehorizon.nl.
Steeds verschuift de horizon heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.

- Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun uw zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Steeds verschuift de horizon deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Steeds verschuift de horizon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Steeds verschuift de horizon jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steeds verschuift de horizon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@steedsverschuiftdehorizon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 

Klachten afhandeling
Steeds verschuift de horizon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30-8-2018.

Scroll to Top