info    06 20 90 00 87

Algemene voorwaarden

test-01-800-600

Algemene voorwaarden – Steeds verschuift de horizon

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen Steeds verschuift de horizon en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals in dit document vermeld.

b. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Steeds verschuift de horizon mondeling of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening.

c. Dienst(en): alle werkzaamheden en producten die door Steeds verschuift de horizon  worden aangeboden, waaronder vormgeven van viering/plechtigheid, het voorgaan in en spreken tijdens plechtigheid/viering, het uitvoeren c.q. leiden van viering/plechtigheid, het houden van een toespraak, , het schrijven van teksten ten behoeve van een plechtigheid/viering, het begeleiden bij schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie.

d. Extra diensten: extra diensten, waarover afspraken op maat gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Steeds verschuift de horizon. Deze diensten worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.

e. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Steeds verschuift de horizon schriftelijk of mondeling de opdracht geeft tot enige dienstverlening.

Artikel 1 Geheimhouding

Steeds verschuift de horizon verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 2
Prijzen en betalingen. 
Indien de opdracht niet rechtstreeks door een particuliere opdrachtgever maar via een uitvaartondernemer is verstrekt, kan het zijn dat de uitvaartondernemer de betaling afwikkelt. De vergoeding aan Steeds verschuift de horizon maakt dan onderdeel uit van de rekening van de uitvaartondernemer.

Betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Als de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Steeds verschuift de horizon op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 3 Annulering

Als de opdrachtgever de overeengekomen dienst(en) tussentijds annuleert, heeft steeds verschuift de horizon het recht om de al gewerkte uren in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.

 

Artikel 4 Overmacht 

Steeds verschuift de horizon verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als er dringende omstandigheden zijn waardoor Steeds verschuift de horizon haar verplichtingen niet na kan komen, zoals onder andere brand, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan ziekte van Steeds verschuift de horizon of ernstige persoonlijke calamiteiten. In geval van overmacht zal Steeds verschuift de horizon zo snel mogelijk de opdrachtgever op de hoogte (laten) stellen. Bij ziekte of calamiteiten zal Steeds verschuift de horizon haar uiterste best doen om in overleg met de opdrachtgever voor vervanging te zorgen.

Artikel 5 Slotbepalingen

Op elke overeenkomst tussen Steeds verschuift de horizon en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Steeds verschuift de horizon, augustus 2018

06 20 9000 87 • info@steedsverschuiftdehorizon.nl , www.steedsverschuiftdehorizon.nl

 

 

 

Scroll to Top